วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ระวังโรคเปลือกแห้งในยางเปิดกรีด


ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงเกินกว่ากิโลกรัมละ100 บาท อีกครั้งครับ เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางเปิดกรีดอยู่ในขณะนี้คิดง่าย ๆ เลยครับ มีสวนยางเปิดกรีด 20 ไร่ คิดผลผลิต ไร่ละ 2.5 กก./วัน เท่ากับวันละ 50 กก./วัน กก.ละ 90 บาท มีรายได้วันละ 4,500 บาท ถ้ามีสวนยางเปิดกรีด 40 ไร่ ก็คูณด้วย 2 รายได้วันละ 9,000 บาท เป็นรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นค่าปุ๋ยบำรุง ค่าแรงการกรีดยาง และการทำยางแผ่นดิบ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเพลิดเพลินกับราคายางจนลืมว่าต้นยางต้องใช้ระบบเปิดกรีดวันเว้นวัน ต้นยางอาจจะเป็นโรคเปลือกแห้งตายเสียก่อนเวลาอันควรนะครับ

มี่มา : สาร สกย.พิษณุโลก

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นด้วย